6 Méiyǒu tīng cóng nǐ púrén zhòng xiānzhī fèng nǐ míng xiàng wǒmen jūnwáng , shǒulǐng , lièzǔ , hé guó zhōng yīqiè bǎixìng suǒ shuō de huà .