20 Zhào zhe wǒ suǒ qiè mù suǒ pànwàng de , méiyǒu yī shì jiào wǒ xiūkuì , zhǐyào fán shì fàngdǎn . wúlùn shì shēng , shì sǐ , zǒng jiào Jīdū zaì wǒ shēnshang zhào cháng xiǎn dà .