15 Suǒyǐ wǒmen zhōngjiān fán shì wánquán rén , zǒng yào cún zhèyàng de xīn . ruò zaì shénme shì shang , cún bié yàng de xīn , shén yĕ bì yǐ cǐ zhǐshì nǐmen .