12 Wǒ suīrán cóng qián xiĕ xìn gĕi nǐmen què bú shì wèi nà kuīfù rén de , yĕ bú shì wèi nà shòu rén kuīfù de , nǎi yào zaì shén miànqián , bǎ nǐmen gùniàn wǒmen de rèxīn , biǎomíng chūlai .