9 Rújīn wǒ huānxǐ , bú shì yīn nǐmen yōuchóu , shì yīn nǐmen cóng yōuchóu zhōng shēng chū àohuǐ lái . nǐmen yī zhe shén de yìsi yōuchóu , fán shì jiù búzhìyú yīn wǒmen shòu kuī sún le .