19 Búdàn zhèyàng , tā yĕ beì zhòng jiàohuì tiānxuǎn , hé wǒmen tóngxíng , bǎ suǒ tuō yǔ wǒmen de juān zī sòng dào le , kĕyǐ róngyào zhǔ , yòu biǎomíng wǒmen lèyì de xīn .