7 Nǐmen jìrán zaì xìnxīn , kǒu cái , zhīshi , rèxīn , hé daì wǒmen de aì xīn shang , dōu géwaì xiǎn chū mǎnzū lái , jiù dāng zaì zhè cí huì de shì shang , yĕ géwaì xiǎn chū mǎnzū lái .