10 Wǒmen wéi Jīdū de yuángù suàn shì yúzhuō de , nǐmen zaì Jīdū lǐ dǎo shì cōngming de , wǒmen ruǎnfuò , nǐmen dǎo qiángzhuàng . nǐmen yǒu róngyào , wǒmen dǎo beì miǎoshì .