1 Fēngwén zaì nǐmen zhōngjiān yǒu yínluàn de shì . zhèyàng de yínluàn , lián waìbāngrén zhōng yĕ méiyǒu , jiù shì yǒu rén shōu le tāde yìmǔ .