23 Zhǐyào nǐmen zaì suǒ xìn de dào shang héngxīn , gēnjī wĕngù , jiāndéng bù yí , bú zhì beì yǐn dòng shīqù yuánwén zuò líkāi fúyin de pànwàng . zhè fúyin jiù shì nǐmen suǒ tīng guo de , yĕ shì chuán yǔ pǔ tiān xià wàn rén tīng de . wàn rén yuánwén zuò fán shòu zào de wǒ Bǎoluó yĕ zuò le zhè fúyin de zhíshì .