5 Shì wèi nà gĕi nǐmen cún zaì tiān shang de pànwàng . zhè pànwàng jiù shì nǐmen cóng qián zaì fúyin zhēnlǐ de dào shang suǒ tīngjian de .