2 Yào jiào tāmende xīn dé ānwèi , yīn aì xīn hùxiāng liánluò , yǐzhì fēng fēngzú zú zaì wùxìng zhōng yǒu chōngzú de xìnxīn , shǐ tāmen zhēn zhīdào shén de àomì , jiù shì Jīdū .