16 Dāng yòng gèyàng de zhìhuì , bǎ Jīdū de dào lǐ , fēng fēngfù fù de cún zaì xīnli , ( huò zuò dāng bǎ Jīdū de dào lǐ fēng fēngfù fù de cún zaì xīnli yǐ gèyàng de zhìhuì ) yòng shīzhāng , sòngcí , líng gē , bǐcǐ jiàodǎo , hùxiāng quànjiè , xīn beì ēn gǎn gēsòng shén .