10 Yǔ wǒ yītóng zuò jiān de yà lǐ dá gǔ wèn nǐmen ān . Bāná bā de biǎo dì mǎ kĕ yĕ wèn nǐmen ān . ( shuō dào zhè mǎ kĕ , nǐmen yǐjing shòu le fēnfu . tā ruò dào le nǐmen nàli , nǐmen jiù jiēdaì tā