14 Yǐfǎlián dàdà rĕ dòng zhǔ nù , suǒyǐ tā liúxuè de zuì , bì guī zaì tā shēnshang , zhǔ bìjiāng nà yīn Yǐfǎlián suǒ shòu de xiūrǔ guī huán tā .