15 Tā zaì dìxiōng zhōng suīrán mào shèng , bì yǒu dōng fēng guā lái , jiù shì Yēhéhuá de fēng cóng kuàngyĕ shang lái , tāde quányuán bì gān , tāde yuán tóu bì jié , chóudí bì lǔlǜe tā suǒ jīxù de yīqiè bǎo qì .