23 Wǒ bìjiāng tā zhǒng zaì zhè dì , sù bù méng liánmǐn de , wǒ bì liánmǐn , bĕn fēi wǒ mín de , wǒ bì duì tā shuō , nǐ shì wǒde mín , tā bì shuō , nǐ shì wǒde shén .