10 Tāmen suī zaì liè bāng zhōng huì mǎi rén , xiànzaì wǒ què yào jùjí chéngfá tāmen . tāmen yīn jūnwáng hé shǒulǐng suǒ jiā de zhòngdàn , rì jiān shuāiwēi .