4 Tāmen bì bùdé xiàng Yēhéhuá diàn jiǔ , jí biàn diàn jiǔ yĕ bù méng yuènà . tāmende jìwù , bì rú jū sāng zhĕ de shíwù , fán chī de bì beì diànwū , yīn tāmende shíwù , zhǐ wèi zìjǐ de kǒu fù , bì bù fèng rù Yēhéhuá de diàn .