We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Zhè dōu shì Jiādé rén zhōng de jūnzhǎng , zhì xiǎo de néng dǐ yī bǎi rén , zhì dà de néng dǐ yī qiā rén .