18 Nàshí shén de líng gǎndòng nà sān shí gè yǒng shì de shǒulǐng yà Mǎsā , tā jiù shuō , Dàwèi a , wǒmen shì guīyú nǐde . Yēxī de érzi a , wǒmen shì bāngzhu nǐde . yuàn nǐ píng píngān ān , yuàn bāngzhu nǐde yĕ dōu píngān . yīnwei nǐde shén bāngzhu nǐ . Dàwèi jiù shōu liú tāmen , lì tāmen zuò jūnzhǎng .