23 Yùbeì dǎzhàng de bīng lái dào Xībǎilún jiàn Dàwèi , yào zhào zhe Yēhéhuá de huà jiāng Sǎoluó de guó wèi guīyǔ Dàwèi . tāmende shùmù rú xià ,