32 Yǐsàjiā zhīpaì , yǒu èr bǎi zúzhǎng dōu tōngdá shí wù , zhīdào Yǐsèliè rén suǒ dāng xíng de . tāmen zú dìxiōng dōu tīng cóng tāmende mìnglìng .