38 Yǐshàng dōu shì néng shǒu xíng wǔ de zhànshì , tāmen dōu chéng xīn lái dào Xībǎilún , yào lì Dàwèi zuò Yǐsèliè de wáng . Yǐsèliè qíyú de rén yĕ dōu yī xīn yào lì Dàwèi zuò wáng .