8 Jiādé zhīpaì zhōng yǒu rén dào kuàngyĕ de shān zhaì tóu bēn Dàwèi , dōu shì dà néng de yǒng shì , néng ná dùnpái hé qiāng de zhànshì . tāmende miànmào hǎoxiàng shīzi , kuaì paó rútóng shān shàng de lù .