5 Yúshì , Dàwèi jiāng Yǐsèliè rén cóng Āijí de Xīhé hé zhídào Hāmǎkǒu dōu zhāo jù le lái , yào cóng Jīliè Yélín jiāng shén de yuē guì yùn lái .