11 Fēilìshì rén lái dào bā lì pí là xīn , Dàwèi zaì nàli shā baì tāmen . Dàwèi shuō , shén jiè wǒde shǒu chōng pò dírén , rútóng shuǐ chōng qù yìbān . yīncǐ chēng nà dìfang wèi bā lì pí là xīn .