8 Fēilìshì rén tīngjian Dàwèi shòu gāo zuò Yǐsèliè zhòngrén de wáng , Fēilìshì zhòngrén jiù shàng lái xún suǒ Dàwèi . Dàwèi tīngjian , jiù chū qù yíng dí .