13 Yīn nǐmen xiānqián méiyǒu tái zhè yuē guì , àn dénglì qiú wèn Yēhéhuá wǒmen de shén , suǒyǐ tā xíngfá ( yuánwén zuò chuǎng shā ) wǒmen .