18 Qí cì hái yǒu tāmende dìxiōng sǎ jiā lì yǎ , biàn Yǎxuē , shì mǐ là mò , Yéxiē , Wūní , Yǐlì yē , Bǐnáyǎ , Mǎxīyǎ , Mǎtātíyǎ , Yǐlì fĕi lì hù , mí kè ní yǎ , bìng shǒu mén de é bié Yǐdōng hé Yélì .