8 Dàwèi yòu cóngshǔ Hādà lì xiè de tí bā ( tí bā huò zuò bǐ tā ) hé yùn èr chéng zhōng duó qǔ le xǔduō de tóng . hòulái Suǒluómén yòng cǐ zhìzào tóng hǎi , tóng zhù , hé yīqiè de tóng qì .