18 Yàlán rén zaì Yǐsèliè rén miànqián taópǎo . Dàwèi shā le Yàlán qī qiā liàng zhàn chē de rén , sì wàn bù bīng , yòu shā le Yàlán de jiāng jūn shuò fǎ .