2 Dàwèi shuō , wǒ yào zhào Hānèn de fùqin ná xiá hòu dāi wǒde ēndiǎn hòu dāi Hānèn . yúshì Dàwèi chāiqiǎn shǐzhĕ wèi tā sāng fù ānwèi tā . Dàwèi de chénpú dào le Yàmén rén de jìng neì jiàn Hānèn , yào ānwèi tā ,