3 Dàn Yàmén rén de shǒulǐng duì Hānèn shuō , Dàwèi cchāi rén lái ānwèi nǐ , nǐ xiǎng tā shì zūnjìng nǐ fùqin ma . tāde chénpú lái jiàn nǐ bú shì wèi xiáng chá kuītàn , qīngfù zhè dì ma .