14 Wǒ zaì kùn nán zhī zhōng wéi Yēhéhuá de diàn yùbeì le jīnzi shí wàn tā lián dé , yínzi yī bǎi wàn tā lián dé , tóng hé tiĕ duō dé wúfǎ kĕ chēng . wǒ yĕ yùbeì le mùtou , shítou , nǐ hái kĕyǐ zēngtiān .