5 Dàwèi shuō , wǒ érzi Suǒluómén hái nián yòu jiāonèn , yào wèi Yēhéhuá jiànzào de diàn yǔ bìxū gāo dà huīhuáng , shǐ míng yù róngyào chuán biàn wàn guó . suǒyǐ wǒ yào wèi diàn yùbeì cái liào . yúshì , Dàwèi zaì wèi sǐ zhī xiān yùbeì de cái liào shén duō .