14 Zhè dōu shì Yàbǐhái de érzi . Yàbǐhái shì hù lì de érzi . hù lì shì yé luó yà de érzi . yé luó yà shì Jīliè de érzi . Jīliè shì Mǐjiālè de érzi . Mǐjiālè shì yé Shìshāi de érzi . yé Shìshāi shì yé hā duō de érzi . yé hā duō shì Bùsī de érzi .