18 Liúbiàn rén , Jiādé rén , hé Mǎnáxī bàn zhīpaì de rén , néng ná dùnpái hé dāo jiàn , là gōng shè jiàn , chū zhēng shàn zhàn de yǒng shì gōng yǒu sì wàn sì qiā qī bǎi liù shí míng .