8 Bǐlā shì Yàsā de érzi . Yàsā shì Shìmǎ de érzi . Shìmǎ shì Yuēĕrde érzi . Yuēĕrsuǒ zhù de dìfang shì cóng yà luó Ěr zhídào ní bō hé bā lì miǎn ,