33 Gòngzhí de rén hé tāmende zǐsūn jì zaì xiàmiàn , Gēxiá de zǐsūn zhōng yǒu gē chàng de Xīmàn . Xīmàn shì Yuēĕrde érzi . Yuēĕrshì Sǎmǔĕr de érzi .