44 Tāmende zú dìxiōng Mǐlālì de zǐsūn , zaì tāmen zuǒbiān gòngzhí de yǒu yǐ tàn . yǐ tàn shì jī shì de érzi . jī shì shì Yàbó dǐ de érzi . Yàbó dǐ Shìmǎ lù de érzi .