62 Géshùn zú àn zhe zōngzú , zaì Yǐsàjiā zhīpaì de dì zhōng , Yàshè zhīpaì de dì zhōng , Náfútālì zhīpaì de dì zhōng , Bāshān neì Mǎnáxī zhīpaì de dì zhōng , dé le shí sān zuò chéng .