2 Tuólā de érzi shì Wūxī , Lìfǎ yǎ , yé lè , yǎ mǎi , yì bǎi sǎn , shì mǔ lì , dōu shì Tuólā de zúzhǎng , shì dà néng de yǒng shì . dào Dàwèi nián jiān , tāmende rén shǔ gōng yǒu èr wàn èr qiā liù bǎi míng .