29 Hái yǒu kàojìn Mǎnáxī rén de jìngjiè , bǎi shàn yǔ qí cūnzhuāng . Tānà yǔ qí cūnzhuāng . Mǐjíduō yǔ qí cūnzhuāng . Duōĕr yǔ qí cūnzhuāng . Yǐsèliè érzi Yūesè de zǐsūn zhù zaì zhèxie dìfang .