7 Bǐlā de érzi shì yǐsībĕn , Wūxī , Wūxuē , Yélìmó , Yǐlì , gòng wǔ rén , dōu shì zúzhǎng , shì dà néng de yǒng shì . àn zhe jiāpǔ jìsuàn , tāmende zǐsūn gòng yǒu èr wàn èr qiā líng sān shí sì rén .