12 Yǒu Mǎjīyǎ de céng sūn , Bāshīhùĕrde sūnzi , Yéluóhǎn de érzi Yàdàyǎ , yòu yǒu yà dì yè de érzi mǎ saì . yà dì yè shì yǎ xī xì là de érzi . yǎ xī xì là shì Mǐshūlán de érzi . Mǐshūlán shì mǐ shí lì mì de érzi . mǐ shí lì mì shì Yīnmaì de érzi .