3 Shì sǎ daì zhàn chē yī qiā èr bǎi liàng , mǎ bīng liù wàn , bìngqiĕ gēn cóng tā chū Āijí de Lùbǐ rén , Sūjī rén , hé Gǔshí rén , duō dé bùkĕ shēng shù .