9 Nǐmen bú shì qū zhú Yēhéhuá de jìsī Yàlún de hòuyì hé Lìwèi rén ma . bú shì zhào zhe waìbāngrén de è sú wèi zìjǐ lì jìsī ma . wúlùn hé rén qiā yī zhǐ gōngniú dú , qī zhǐ gōng miányáng jiāng zìjǐ fēnbié chūlai , jiù kĕ zuò xū wú zhī shén de jìsī .