16 Yàsā wáng biǎn le tā zǔ mǔ Mǎjiā taì hòu de wèi , yīn tā zào le kĕ zēng de ǒuxiàng yà shĕ là . Yàsā kǎn xià tāde ǒuxiàng , dǎo dé fĕnsuì , shāo zaì Jílúnxī bian .