14 Mǐ gāi yǎ dào wáng miànqián , wáng wèn tā shuō , Mǐgāiyǎ a , wǒmen shàng qù gōng qǔ Jīliè de là mò kĕyǐ bùkĕ yǐ . tā shuō , kĕyǐ shàng qù , bìrán déshèng , dírén Bìjiāo zaì nǐmen shǒu lǐ .